<< 日本語 >>

Hướng dẫn cách sử dụng (Video)

【1】Đăng nhập

【2】Ngày tháng và phân loại

【3】Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc

【4】Lựa chọn công trường

【5】Thời gian làm việc, nội dung công việc theo từng công trường

【6】Ví dụ về nhập thời gian làm việc theo từng công trường

【7】Đăng ký chi phí đi lại (tàu điện)

【8】Đăng ký chi phí đi lại (xe ô tô)

【9】 Hội phí hội đội trưởng, và các kinh phí khác

【10】Copy ngày hôm trước

【11】Đăng ký chấm công cơ bản

【12】Đăng ký cho 1 tuần