<< 日本語 >>

Những câu hỏi thường gặp (dành cho người lao động)‎

Nội dung cơ bản

Bạn đã đăng xuất khỏi KoneKyari
ID、cung cấp ID, mật khẩu và vui lòng đăng nhập lại.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.

Đăng ký chấm công

Bạn có nhập cả ngày nghỉ vào không?
Xin vui lòng nhập vào mục “ngày nghỉ” hoặc “nghỉ làm” ở phần phân loại công việc.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Nếu thời gian làm thêm thông thường và thời gian làm thêm ban đêm khác với thời gian trên thực tế
Xin vui lòng sửa thành thời gian đúng với thực tế.
Bạn không rõ về thời gian làm thêm thông thường và thời gian làm thêm ban đêm
thời gian làm việc vượt quá 8 tiếng trên 1 ngày là thời gian làm thêm thông thường.
Khoảng từ 22 giờ đến 29 giờ là thời gian làm thêm ban đêm.
Thời gian làm thêm thông thường và thời gian làm thêm ban đêm được tự động tính toán từ thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc công việc.
(Ví dụ)
8:00 đến 17:45…Thời gian làm thêm thông thường: 0 Thời gian làm thêm ban đêm: 0
8:00 đến 20:00…Thời gian làm thêm thông thường: 2.5 Thời gian làm thêm ban đêm: 0
8:00 đến 23:00…Thời gian làm thêm thông thường: 5.5 Thời gian làm thêm ban đêm: 1.0
Bạn có thể nhập cả thời gian làm việc ban đêm không?
Thời gian làm việc ban đêm có thể nhập từ 0:00 đến 32:00 (8:00 sáng hôm sau)
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Từ tối hôm trước đến sáng hôm nay là làm việc đêm, và ngày hôm nay không làm việc thì để hôm nay là ngày nghỉ có được không?
Hãy nhập là ngày nghỉ
Trường hợp trong 1 ngày làm việc cả ban ngày và ban đêm thì nhập thế nào?
Xin vui lòng nhập theo trình tự dưới đây.
①Thời gian bắt đầu công việc thì nhập thời gian bắt đầu công việc ban ngày, thời gian kết thúc công việc thì nhập thời gian kết thúc công việc ban đêm.
Thời gian làm thêm thông thường và thời gian làm thêm ban đêm được tự động tính toán mà không có thời gian nghỉ giải lao.
②Xin vui lòng xem lại thời gian làm thêm thông thường và thời gian làm thêm ban đêm cho khớp với thời gian làm việc.
(Ví dụ)
Trong trường hợp thời gian làm việc ban ngày….8:00 đến 17:45 thời gian làm việc ban đêm….21:00 đến 29:00
thì nhập thời gian bắt đầu: 8:00 thời gian kết thúc: 29:00  Tính toán tự động cho ra thời gian làm thêm thông thường: 11.5 thời gian làm thêm ban đêm: 7
Thay đổi thời gian làm thêm thông thường thành 8
※Vì là thời gian làm việc trong khoảng thời gian làm thêm ban đêm nên không cần sửa thời gian làm thêm ban đêm
Cách thức chọn công trường?
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Công trường đã đăng ký không xuất hiện
Công trường được đăng ký theo chủng loại. Chủng loại thì có công trường thi công và bảo trì
Xin vui lòng tìm kiếm công trường đúng chủng loại.
Chấm công đã đăng ký không được hiển thị
Năm bị sai lệch. Xin vui lòng đăng ký chấm công bằng ngày tháng chính xác.
Có cần thiết nhập thời gian làm việc thông thường, làm thêm thông thường và làm thêm ban đêm theo từng công trường đến làm không?
Xin vui lòng nhập theo từng công trường đến làm.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Muốn sửa chấm công cũ đã nhập trước đó
Khi khởi động KoneKyari sẽ hiển thị màn hình chấm công của ngày hôm nay.
Nếu thay đổi ngày tháng thành ngày tháng chấm công muốn sửa thì chấm công của ngày đó sẽ hiển thị.
Xin hãy sửa những chỗ muốn sửa.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Đến cùng một công trường giống ngày hôm trước. Vậy thì có thể nhập chấm công một cách đơn giản không?
Có thể copy nội dung của ngày hôm trước bằng nút “Copy ngày hôm trước”
Sau khi copy, hãy sửa lại những chỗ khác với ngày hôm trước.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Đến công trường mà tuần trước đã đến. Vậy thì có thể sử dụng chấm công của tuần trước không?
Khi chọn ngày mà đã đến công trường đó thì trên ngày tháng sẽ xuất hiện nút “Copy vào chấm công của ngày hôm nay”
Nếu nhấn nút đó thì nội dung sẽ được copy vào chấm công của ngày hôm nay.
Xin hãy sửa những chỗ cần thiết và lưu lại chấm công.
1 ngày đi đến 2 công trường
Nhập công trường thứ nhất và thời gian, chi phí đi lại vào nơi đi thứ 1
Tiếp theo, nhấn nút “Bổ sung thông tin nơi đi”, nơi đi thứ 2 sẽ được hiển thị
vì vậy hãy nhập tên công trường thứ hai và thời gian, chi phí đi lại vào đó.
Xin hãy nhập thời gian làm việc của riêng từng công trường thứ 1 và thứ 2.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Trường hợp nếu rẽ vào công ty rồi mới đến công trường thì sẽ nhập như thế nào?
Tại công trường ở nơi đi thứ 1 chọn công ty.
Tiếp theo, ấn nút “Bổ sung thông tin nơi đi”,
Tại công trường ở nơi đi thứ 2 chọn công trường đã đến trên thực tế.
Nhập chi phí đi lại ở từng mục rồi nhấn nút “Lưu”
là sẽ kết thúc đăng ký nhà ⇒công ty ⇒công trường ⇒nhà
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Không có công việc tương ứng ở mục nội dung công việc
Chọn “X. các mục khác”, tại cột “Nội dung công việc khác” được hiển thị
xin hãy nhập nội dung công việc.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Có thể kiểm tra lại nội dung chấm công đã nhập không?
Có thể kiểm tra lại nội dung chấm công ở mục báo cáo tình hình làm việc “tháng này”, “tháng trước”.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.

Đăng ký chi phí đi lại

Trường hợp dùng vé tháng tàu điện để đi đến công trường thì nhập như thế nào?
Trường hợp mua vé tháng thì nhập số tiền vào cột vé tháng tàu điện
Những người chỉ đi bằng vé tháng
thì không nhấn vào tìm kiếm chi phí đi lại, mà chỉ tích vào sử dụng vé tháng
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Cách thức nhập trong trường hợp đi đến ga nằm ngoài khu vực vé tháng bằng tàu điện thì như thế nào?
Tích vào mục sử dụng vé tháng
Nhập bằng tay phần phí tàu điện nằm ngoài khu vực vé tháng.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.

Trường hợp đi đến công trường trên cùng xe ô tô của đồng nghiệp
tiến hành tìm kiếm chi phí đi lại từ nhà đến công trường
sửa bằng tay thành chi phí đi lại trên thực tế
Nhập chi phí đi lại khi đi thi lấy chứng chỉ như thế nào?
Tại mục “Phân loại công việc” chọn “Thi lấy chứng chỉ”, nhập khu vực đi tàu điện vào một trong hai mục các kinh phí khác ①, các kinh phí khác ②,
và đăng ký chi phí đi lại.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Muốn xóa chi phí đi lại được tính toán tự động
Hãy nhấn nút × ở bên phải của số tiền đã được tính toán tự động.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Có thể kiểm tra nội dung nhập của chi phí đi lại không?
Có thể kiểm tra nội dung nhập của chi phí đi lại ở mục báo cáo xác nhận chi phí đi lại [tháng này], [tháng trước].
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Chi phí đi lại bị tính toán sai 【cả lộ trình và số tiền đều bị sai】
xin hãy nhập số tiền trên thực tế vào mục chênh lệch phí tàu điện
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Chi phí đi lại bị tính toán sai 【lộ trình sai nhưng có chỗ chọn số tiền giống】
xin hãy chọn số tiền giống.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Nhập phí đi xe buýt khi sử dụng xe buýt như thế nào?
Xin hãy nhập vào mục các kinh phí khác ①, các kinh phí khác ② sao cho thể hiện rõ được nội dung sử dụng như
“phí xe buýt ○○Công trường  ●●Ga ~○○Bến xe buýt”
Xin vui lòng không nhập phí đi xe buýt vào mục chênh lệch phí tàu điện.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.
Bạn đi làm ban ngày bằng tàu điện sau đó về nhà và đi làm ca đêm bằng xe ô tô.
Nhập phí tàu điện khi về nhà ban ngày như thế nào?
Xin hãy nhập phí tàu điện khi đi về vào mục chênh lệch phí tàu điện của điểm đi thứ 1 (công trường làm việc ban ngày)
Bạn đổ xăng vào ngày nghỉ, nhưng không có chỗ nhập chi phí xăng xe
Xin hãy nhập số tiền trên hóa đơn vào mục chênh lệch phí xăng của ngày đã sử dụng xe ô tô.
Xin hãy nộp hóa đơn.
Bạn sử dụng xe ô tô, nhưng do bạn sử dụng ô tô cho cả mục đích cá nhân ở nhà nên phí xăng (hóa đơn) cao
・Phí xăng trên hóa đơn: 3,000 Yên
・Phí xăng ước tính: 2,000 Yên (tính từ phí tiêu hao nhiên liệu của ô tô, và khoảng cách từ nhà bạn đến công trường)
Xin hãy nhập số tiền phí xăng ước tính vào mục chênh lệch phí xăng của ngày đã sử dụng ô tô.
Không cần nộp hóa đơn.
Bạn sử dụng taxi thì nhập phí taxi như thế nào?
Tại mục các kinh phí khác ①, các kinh phí khác ② xin hãy nhập nội dung sử dụng như “○○Ga~○○Cửa hàng sơn phí taxi”
Nhập nội dung sử dụng taxi vào mục các kinh phí khác ①
Nhập phí taxi vào số tiền ở mục các kinh phí khác ①
Xin hãy nộp hóa đơn.
Xin vui lòng tham khảo Video dưới đây.